Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oc5 GESCHIEDENIS der

ii.

TIJDPERK.

iii. BOEK.

bepaalde bewoordingen lieten altijd aan het zelve eene tweeduidige verklaaring over. Terftond bij hunne intrede in deze Gewesten , was men van de zijde der Gemeenebestgezinden op dit groote punt bedacht. — Men zal zich nog wel herinneren , dat dezen in het laatst des voorgaanden Jaars, twee Afgevaardigden ter bezorging hunner zaaken , naar Parijs gezonden hadden. Nauwlijks vernamen dezen den gewenschten uitflag van de poogingen der Franfche Legers, of zij verfcheenen in de Conventie, om dezelve met deze heuglijke gebeurtenis geluk te wenfehen. Na de herinnering, dat de Bataaven , zo door hun gedrag bij den inval der Franfchen, als door hun onthaal van dezelven , in de daad de Vrijheid verdiend hebben , gaan zij op dezen grondllag voort: „ Burgers , Reprafentanten ! indien dit „ tafreel echt is , waarom zoudt gij dan „ niet het zegel hechten aan uwe groot„ moedige befchikkingen , door aan Hol,, land, het welk uit uwe handen de „ Vrijheid bekomen heeft, den onwaar„ deerbaaren prijs der Nationaale onaf„ hanglijkheid te laten genieten , als het „ eenig middel om dit luisterrijk Conquest

„ voor

Sluiten