Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5io GESCHIEDENIS der

li.

TIJ DP E R K.

III. E OEK.

In het laatst van Maart, de Vrede tusfchen den Koning van Pruisfen en de Franfche Republiek, gefloten zijnde , gaf dit aan den eenen kant hoop op de bevestiging van de tegenwoordige orde van zaaken; terwijl anderen , 't zij met bedekte oogmerken, 't zij uit eene te angstvallige vreeze , hier uit de verontrustendfle vermoedens afleiden. Het lot der Nederlanden was nog niet beflischt, in het geheele Vredestraktaat werdt geen woord gerept, dat op ons betreklijk was, of eenigzins de ongerustheid kon wegnemen : men verfpreidde zelfs valfche geheime artikelen van dit Tractaat, die Frankrijk vooritelden, als ons verraadende. De houding van het Pruisfifche Hof, ten onzen aanzien, was en bleef twijfelachtig ; daar het weigerde onze Republiek in haaren Minister te erkennen; en deszelfs naauwe betrekkingen tot den gewezen Stadhouder maakten de veronderstelling van deszelfs onverfchilligheid omtrent zijn lot zeer verdacht. (*)

De

(*) Deze geheime artikels veroorzaakten zeer veele angstvalligs bekommernisfen bij hen , die eenig gewigt aan dezelven hechtten. Het Fransch Gouvernement bleef zelfs hier bij niet onv.erfchil-

Sluiten