is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland, verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50? c. de witt.

ces eene Vroirtv van zulk een groot verftand , als ik immer, zegt hy , eene gekend heb , roemenswaardig wegens haare fpaarzaame en deftige hofhouding ; maar waercidgrootheid heeft haar niet kupnen befcherirjen tegen veele wederwaardigheden in haar Geliagt. Drieënzeventig jaaren bereikt hebbende , overleedr zy , in het jaar 1675 , in 's Haage,

C, de witt.

23. De Scbryvcr deezer Naamtekening fchreef dejzelve maar veertiendagen vóór zynen dood. Zyn Vader verblydde zich by deszelfs geboorte in den jaare 1613 ; maar , helaas ' hy moest ook deszelfs dood beweenen , vooral de manier, op welke hy uit het leven geraakte. Hy ftierf niet, om dat hy bedreeven was in de Rcgtsgeleerdheid; om dat hy dapper en onvertzaagd was in den oorlog; om dat hy Ruwaard van Putten, Baljuw van Beyerland, Burgermeefter 'van Dordrecht , Gedeputeerde in de Vergadering der Staaten van Bolland , en Gevolniagtigde van hunne Hoog JVlogenden was op 's Land' Vjoot, 111 den Engelfchen Oorlog, aan boord van den Admiraal de ruiter ; maar hy ftierf, om dat er wulem T/ichlaer leefde, en onbeweczen befchuldigingen boven drecven. Hy werdt door 't graauw vermoord den 20 Augustus ic57? in 's Haage, waarom? om dat by gehaat werdt zonder rede, waaruit nooit leven en z,eger|ingen gebooren yvordeR.

hans sl0a.ne,

34.Eene kleine docJi nette Naamtekening vaneen" l'irlaqdfchen Geleerden, der befchouwng, herinne*.