Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

*jpiP*(irmeer ik, eenige jaar en geleden , deze korts Vaderlandfche Hiflorie , alleenlijk ten nutte der Jeugd gefchikt, begon te fchrijven en uittegeven , was mijn toeleg, dezen arbeid met den meesten f'poecl te voltooijen. — Dan, door yeranderinge van mijnen fiand en in mijn dageüjksch werk, werde ik genood' zaakt, dit werk te (laken. Sedert dien tijd, kwamen zoo veele andere fchriften van foortgelijken aart, ten dienste der Jongelingfchap, in Nederland te voorfchijn , dat het mijne , zonder eenig nadeel, wel fcheen te konnen achterblijven. — Op flerken aandrang van fommigen, heb ik echter dit werk wederom fpgevat, en zal hetzelve, zoo dra mogelijk, indien god mij lust en krachten fchenkt, voortzetten en ten einde brengen, — Eer de Vaderland- Godsdienst - en Vrijheid-lievende Jeugd der Vereenigde Nederlanden zich tot het lezen van dit deel der GeJ'chiedenisfen begeeft , her leze zij vooraf de Opdragt , aan haar gedaan , e 11 voor het &rfle deel geplaatst. Hier tocfy

zal

Sluiten