Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S Aug. S4to.

Vijandlijkhedenmet

Frankrijk.

Den 7

Aug.

H79.

Oorlog met de Gelderfchen.

Zutfen verpand aan Henrik van Zwartfenburg, iu Aug. i4;8.

144 VADERLANDSCHE XIV. Boek.

Eduard en Hertog Karei gemaakt, te bevestigen, maar ook in onderhandelinge te treden over een huwelijk van 's Konings derde dochter met hunnen zoon Filips, toen deze naauwlijks één jaar oud was. Maximiliaan Zocht, door dit alles, zich te verfrerken tegen den Koning van Frankrijk , die , zelfs' geduurende het bedand met de Nederlanders, hunne fcheepvaart en visfcherij in *t jaar 1479 niet weinig deedt benadeelen. Dit verlies werdt wel eenigzins vergoed door de overwinninge der onzen in den dag bij Guinegate in Artois, en de bekommering voor verdere rampen gematigd door het bedand, omtrent een jaar later gedoten; doch de ondervinding hadt Maria en haaren vader doen zien , hoe weinig men zich op Lodewijk verlaten kon, die niet ophieldt te woelen, tot dat eene beroerte in de lente des jaars 1481 hem overviel. Maximiliaan hadt te meer reden om den oorlog met Frankrijk te mijden, om dat binnenlandfche onlusten en oorlogen hem werks genoeg verfchafcen.

De Gelderfchen hadden , terftond na den dood van Hertog Karei, Adolf van Egmond voor Hertog erkend, en, wanneer hij op 't onverwachtfte overleden was , trokken zij zich de belangen van deszelfs onmondige kinderen aan. Men ging verder. Het Graaffchap Zutfen werdt door de Staaten aan den Bisfchop van Munfter voor zestien duizend Rhijnfche guldens verpand , en de Gelderfchen verkoren hem, federt, voor befchermheer van 't Hertogdom. In den aanvang deedt men den Bourgondifchen groote afbreuk-

zon-

Sluiten