is toegevoegd aan uw favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS8 VADERLANDSCHE XV. Boer?

Filip* reist naar Jpanje. I50I.

deeckn aan de Hertogen George en Henrik van Saxen , en hunne erven. Twee dagen vroeger, hadden zij zich fchriftelijk verbonden tot de jaarlijkfche betalinge van den eenentwintigsten penning hunner landrenten, onder beding, dat zij, hunne kinderen en nakomelingen , alle hunne erfgoederen vrij, gelijk tot nu toe, zouden blijven bezitten, en in tijd van vrede niet onderhevig zijn aan eenige dienstbaarheid, beden, fchattingen, of iet foortgelijks. Kwam 'er oorlog , zij zouden, naar vermogen, den Hertoge helpen en bijdaan. Zij beloofden , aan de Hertogen van Saxen en hunne erven geen mindere eere te bewijzen, dan of zij hunne leenmannen waren , en maakten ftaat op 't genot van alle die vrijheden , waar op de Riddermatige leenmannen, naar gewoonte en van rechtswege , aanfpraak hebben , en die ook fchriftelijk door George van Saxen toegezegd werden. In hoe verre de Saxifche Vorst en de Friezen zich aan hun woord en eed gehouden hebben, en welke veranderingen het bewind des Hertogen , ten opzichte van 't flaatsbeftier en de rechtsplegmge , in Friesland veroorzaakte, kunnen de latere gefchiedenisfen best leeren.

De Aartshertog Filips, uitgenoodigd door zijne fchoonvader Ferdinand , befloot eene reize naar Spanje te doen, om de hulde van zijne toekomende onderdaanen te ontfangen. • Voor zijn vertrek, ftelde hij Engelbert van Nasfau , Heer van Breda , tot algemeenen Stadhouder der Nederlanden aan, en gaf de zorge over zijne kinderen aan de Hertoginne

we-