is toegevoegd aan uw favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si8 VADERLANDSCHE XV. Boek".

befchikkingen over Friesland, tusfchen hun beider vaders beraamd. Het is vermoedelijk , dat Keizer Maximiliaan, nu niet weiniger, dan toen, zich met deze zaak zal bemoeid hebben , en dat de Friezen , om die reden alleen, zich de overdragt van hun Land lieten welgevallen. De twee voornaamde punten van 't verdrag kwamen hier op uit. De Hertog van Saxen deedt volkomen affland van geheel Friesland, doch met uitzonderinge van eenige morgen lands in 't Bildt yaan bijzondere perfoonen weggefchonken ^ ook beloofde hij, dat alle brieven, hem en zijnen broeder Henrik door den Keizer en Koning Filips verleend en de regeeringe van Friesland betredende, aan Prins Karei zouden overgeleverd worden; gelijk gefchiedde. Daar tegen verbondt zich Karei, den Hertoge honderd duizend goudguldens te betalen , en geen vrede met den Hertoge van Gelder, den Graave van Oostfriesland of de ftad Groningen te maken , ten zij de Graaf van Benthem daar in begrepen was. Prins Karei gaf, drie dagen na 't duiten van dit verdrag , fchriftelijk bevel aan zijne Rentmeesters , om de genoemde geldfomme, op den gedelden tijd, te betalen; en, omtrent twee maanden later, belastte hij hun, aan de Saxifche gemagtigden een gefchenk van vier duizend guldens te doen , in erkentenisfe van de diensten, nu aan hem bewezen. Hertog George kreeg zijn geld , dat uit de beurs der ingezetenen van Holland kwam , en Friesland ontfing een' nieuwen Heer. Eer Prins Karei daadelij k bezit van deze

, Heer-