is toegevoegd aan je favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a VADERLANDSCHE XXIV. Boek;

fewijd, ,j

den Ü

Febr. V 1575. j}

h o b

rr k d ii i c i a

Deecrfic |< Koogleeraars C •waren uic 1 de Nederl.iii Jen , 1 of uic . Frankrijk.

1

i

i

De Akademleworde befbhouv/dals eene belonninge va.i de ftaadvas ■ rilheid de'r Leijttaaaren.

Tbeden ingewijd wierde, die een' aanlog namen van eene toepasfelijke leerrem, in de hoofakerke door Kaspar Coolles gehouden, en van openbaare gebeden tn 's Hemels zegen. Men richtte eenige L;eldfprakige vertooningen aan, die toen et genoegen gezien werden, maar aan den iefchen lmaak van onzen tijd weinig voloen zouden. Hierna deedt Coolhaes, ter iwijdinge der nieuwe Akademie, eene Lajnfche redenvoeringe, en verbondt zich, m, voor eenigen tijd, openbaare lesfen ï de Godgeleerdheid te geven: gelijk in ndere wetenfchappen, aanltonds, door de undiglte Nederlanders gefchiedde, die, ten eele, in dezen post volhardden, ten dee* e, fpoedig door andere bekwaame manen, meest uit de Nederlanden en Frankijk herkomftig, vervangen werden: terwijl set nergens uit blijkt, dat Marnix van Allegonde de eerlle Hoogleeraars uit Heilelberg en elders in Duitschland herwaards jragt; al zoo weinig, als dat men aan die >an Leijden, in erkentenisfe van hunne landvastigheid , de keuze liet tusfehen de /rijheid van zekere tollen en eene Akadenie in hunne llad. Dit neemt echter geenfins weg, dat de Prins en de Staaten Leij3en met dit voorrecht en voordeel begun[ligden, uit aanmerkinge der verdienftelijke trouwe ," door 't uitharden van een zoo langdunrig beleg, den Lande bewezen. Wanneer de Graaf van Leijcesrer, in't jaar 1586, eenen toeleg hadt, om de Univerfiteit van Leijden te verleggen naar Utrecht,

werdt: