Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io5o NIEUWE NEDERLANDSCHE

Arnhem.

van zaken, zouden geoordeeld worden te behooren. Zie hier dat verzoek van de Momboirs zeiven.

dan den Hove Provinciaal van GELDERLAND-

EDELE MOGENDE HEEREN!

r* eeft zeer eerbiedig te kennen de Momboir en ^ fub-Momboir dezer' Landlchap , dat hun uit de Hukken door ü Ed. Mog. hun ter hand gefield, is. gebleken, dat Kolwen 'jfaspt' vunrter Cafieikv lot tUn Mursch en Engehnbiag zig gedurende de troubles, welke ten verderve van het Vaderland, en tot ruïne der goede Ingezetenen, door ecnige onvergenoegde geesten binnèn de Republiek berokkend zyn , zig niet alleen zeer oproerig heeft gedraagen, maar zelfs zig aan 't hoofdgefteld van een party, die 'er alleen op uit was, om eene verandering in de Conftitutie der Regeering te bewerken, en geene middelen onbeproefd liet, om de auctoriteit der Regenten te verzwakken, en de maatregelen, die door dezelve wierden aangewend, om de rust en ordre te bewaren , te verydelen. Dat het zelfs zo verre gegaan is, dat hv met een vyandig oogmerk getragt heeft, doormiddel der wapenen, een verandering in de Regeeringsform te bewerken, ja zelfs tegens het gevoelen van anderen, die anderzints ook met hem tót het voorgemelde inftemden, gedreeven heeft, dat de Natie met allen ernst moeite overgaan om zig op een formidabele wyze te wapenen, ten einde door eene kragtdadige vertooning de vyanden , als niet beftand om tevens de Steden in bedwang te houden , en nee hoofd te bieden aan een moedf; Corps Burgers, tot nadenken te brengen.

Dat hy niet alleen door binnenlands geweld en 't mentrekfcen van gewapende Burgers de .Overigheid getragt heeft op eene geweldige wyze te refiftcren, en alle moeite beeft aangewend om penningen

Sluiten