is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Drie-en-twintigste deel. MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, >/y, 1788. ui;

L E Y DEN.

Den 28 July is wegens het verlichten der huizen op den 7 Augustus aanftaande, deze Publicatie gedaan:

Die van den Gerechte der Stad Leyden, zig overtuigd houdende van de welmeenende gezindheid der goede Burgerye en Ingezetenen dezer Stad, omtrent de wvze voorzieningen van 'sLandsHooge Overigheid , 'in het beramen en ter uitvoer doen brengen van zodanige maatregulen , als meest gefchikt zyn om de aloude Regeerings-Conftitutie dezer Landen onwrikbaar vast te ftellen ; en over zulks zig daar op verlatende, dat de gelukkige Alliantien van dezen Staat, als mede de BondgenoodfchappeIvke o-uarantie van het Erfftadhouderfchap , met alle deszelfs Rechten, Gerechtigheden en Prasermnentien in het Doorluchtig Huis van Orange , met recht aangezien worden voor zodanige gebeurtenisfen welke , onder de medewerking der Goddelyke Voorzienigheid, de Welvaart van dezen Staat tegen alle buitenlandfche en binnenlandfche onluften beveiligen; hebben gemeent, de goede Burgeren en Ingezetenen dezer Stad, nog eenmaal gelegenheid te moeten geven , om door een openbaare blykvan genoegen / hunne dankbaare verknochtheid aan de Staats , Stadhouderlyke , en Stads Regeering aan den dag te leggen, en mits dien goedgevonden en verftaan, in confidentie dat daartoe geengewenschter tydftip kan werden gevonden, dan den 7 Auaustus aanftaande, zvnde de heuglyke Verjaardag van Haare Koninglyke Hoogheid Mevrouwe de Princeslè van Orange, Gemalinne van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prime Erf ftadhouder, die het God behaagd heeft als een uitfteekend middel in Zyn Hand te gebruiken, om dit lieve Vader • land uit deszelfs iongfte nooden te verlosten, met Fff f ken-

Le?*

oen,