Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r JAARBOEKEN, Mei, 1787* 883 WEL EDELE GESTRENGE HEER!

Met veel verwondering heb ik gezien in fommige Nieuwspapieren gerugten , ah of hier op een dag zeventien Expresfèn waaren afgevaardigd aan alle Regimenten in Gelderland, zoo men zegt,' en in Utrecht leggende, met last om zich marsen* vaardig te houden, en aan de Boeren, om hunne Paarden op Ral te houden tot het vervoeren van Cefchut'. ik kan U Ed. Geftrenge melden, dat zulks een louter verdigtfel is, en een loutere onwaarheid , en dat ik my zelfs niet kan verbeelden , wat of aanleiding tot een diergelyit uitftrooyfel heeft kunnen geeventikben niet gewoon, ommy teftooren aan de lastertaal, waar mede de nieuwspapieren vervuld zyn federt eenige jaaren , maar dit verfpreide gerugt is my voorgekoomen te zyn van zoo veel aanbelang , dat ik geoordeeld heb nodig te «yn UE. Geftr. te melden, dat niets daar van waar is, en dat ik deoke het zelve geinventeerd is , om wantrouwen onder de goede Ingezetene te doen gebooren worden. Ik hebbe gemeent geene Misfive over Couranten nieuws aan Hun Hoog Mog. te moeten fchryven, en dac het beter was UEd. Gellr. van de onwaarheid dier tyding te informeeren, met verzoek om daar van aan Hun Hoog Mogende kennisfe te geeven. Waar mede blyve met agting

WEL EDELE GESTRENGE HEER.' *

Nymegen UEd. Geftr. Dienftw.

den 4 Mai 1787. Dienaar

(was getekend) W. PR. V. ORANGE.

Mmm Men

'sGm-

Brief >an Z. Hoogh. vegens valfche gemgtsn

Sluiten