Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loo2 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Am-

steld&m.

Aantck teg\ Rcf van 11 Ap'il 1787.

ehes, en van het flulc op zig zelve, zodanig overtuigt waaren, dat zy opentlyk hadden verklaard , dat indien daar omtrent na regten onderzogt en gehandeld wierd, ce Periboi.en, welke daar toe geconcuneerd hadden, en in geconcerneerd waaren ongelukkig zouden werden , en daarom verklaarden, dat men in turbulente tyuen a>deze, zodanige zaaken moest tragten te pallieekfn, en op de zügtfte wvze behandelen, zonder te onderzoeken of ;econitateeren , wat 'er was geiehied of gedaan C"* )•

Zullende zy zig thans over den inhoud zelve van liet meergemelde Addres of Declaratoir, even weinig inlaaten, als zulks by de gehoudene deliberatieo gedaan hebben en de genJmeue Refolutien met de gevolgen \andien ter verantwoording overLuten van die hunner mede Raaden, welke dezelve goedgevon ien hebben te neemen.

AlleenKk hier nog moetende byvocgen, dat de uitkomst hunne onjerfldling én apprehenfje , ten aanzien van de onvryheid dezer Vergaderirg ten vollen heeft bevestigd , daar Heeren Burgemeesteren naar het fchei km der Vergadering, aan de commandeerende üffieieren der Burgerye geordonneerd hebbende, om aan de Leeden van den Raad een vnlkoorocn vry reces te doen geworden, hadden moeten ondervinden, cnaandeLeeden doen w.cceti, dat gemelde Officieren hun geam.w.;ord hüd iep, die orders wel te kunuen geeven, maar met yerzeekerd te zyn, dat dezelve zouden worden geëxecuteerd, waar van dan ook het gevolg is geweest, dat alle de Heeren Burgemeesrere" en Raaden rog eenige uuren na het afloopen der Verandering op het Stadhuis zyn opgehouden geworden; totdat het eindelyk aan de Comparanten eu Officieren der Burgerye behaagde, om, ra dat zonder eenige formeele deliberatien, twee dyvoegze's ageer de Refolutie, door de Leeden., welke dezelve hadden genoomen, waren gelteld, en een 'Extract of Copie derzei-

(*) Verge'yk bl. 738 en volgg.

Sluiten