Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juhy, 17S?. 1209

lyden rhogten, dat hy zig hier over aan Holland vervoegde. Doch vier Provinciën hebben hem in befcherming genomen.

Verders is by H. 11 Mog. ingekomen een brief van den Heer Stürler, Coil. en Chef van een Regiment Zwkfers, gefehreven in den Brielle den 3 dezer, „ daar by aan H. H. Mog. toezendende een copie Refolutie van de Heeren Staten van Holland van den i dezer maand, door welke hooggem. Heeren Staten hem hadden aangefchreven geen or-< dres van Hun H. Mog. of den Raad van Staten te obferveien; dat die Refolutie, na voorgaande bekendmaking aan alle de by het Battaillon prefent zynde refpeéiive Kapteins, door dezelven , als mede door hem Coli. bevonden zynde ftrydig te zyn tegen hunnen Eed aan H. H. Mog. gedaan, gelyk ook tegen 't trac« traat van Unie en de capitulatie tusfehen H. H. Mog. en hun Lands Souverain, het Guitton van Bern opgerigt; zy geoordeeld hadden de Heeren Staten van Holland en WestFriesland by misfive eerbiedig te moeten onder 't oog brengen , dat zy uit deezë gronden aan de orders van hooggem Hëe-> ren Staten niet konden defereren, maar iti tegendeel zigverpligt bevonden , ten allen tyden H. H Mog. ordres te moeten obfervee* ren en gehoorzamen ; doch dat zy niet te min bereid waren, alle de ordres van de Heeren Staten van Holland en Westfriesland, als hun tegenswoordigen territoriaalen Souverain, ftipcelyk na te komen, zo verre dezelven niet ftrydig waren tegen den Eed van getrouw'' K k k Js held

s GrA=

Sluiten