is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3oo NIEUWE NEDERLANDSCHÉ

*sGra« H: Ed. Gr. Mog. Commisfie tot het Defettvenha fieweezen te Woerden : waar in deszelfs misGE* dryf zou beltaan, wordt verfchillende opgegeven.

Den 30 Juny is ter Vergadering van H. Ed. Gr Mog. ingekomen een brief van H. H. Mog,, in derzelver buitengewone Vergadering van 's avonds te voren beraamd, 'waarby H, H. Mog. nogmaals verzoeken, ,, (hoe zeer ze echter daar door niet willen gehouden zyn zig te immifceeren in de Regten van den Tcrrkorialen Souverain),dat H. Ed. Gr. Mog. de komst van dePrinces naar hervvaards gelieven te facrliteeren: declareerende anders niet te willen inftaan voor de gevolgen." Deze brief is in handen van de Leden gefteld.

Gorinchem heeft ter Vergadering van Holland mgeftenul in het voorftel van 'Amfteldam, tot inroeping der Franfche bemiddeling. Dog zulks is gefchied op aandrang van den Krygsraad der Gorinchemfchê Schuttery-

Heeren Gecommitteerde Radenhebbenby eenen brief van H. Ed. Gr. Mog. verklaaring gevraagd, omtrend de qualificatie op Hun Ed. Mog. nopens het onderzoek van 't gebeurde te Hellevoetfiuis , of daar ouder ook begrepen was, dat de Heeren Commisfarisfen , die zig derwaarts Honden re begeven, de magt hadden, om wanneer de fchuldigen mogten ontdekt worden, dezelve inhegtenis te doen nemen.

Door