Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Am-

STEL-

Antw. van 15 Rad.van Amji. piz.

ï-6S NIEUWE NEDERLANDSCHE

De Ondergetekenden zegden dit te doen met weerzin, zo, om dat zybegrypen, datdezaaken , over welke in die Misfive gek'iaagt word, als pure domeftcq, geen onderwerp van deliberatie, veel min dispoiitie van UWEd. Groot Mogende (het zy met eerbied gezegt) kunnen of mogen uirmaaken, als om dat zy daar meede moeten contesteeren en tegenfpreekende Hellingen en fentimemen ooit van zulKen onder deeze Heeren, voor wier perfoonen en kundigheden zy liever de voorige agting en deference wenschten te.cor,ierveeien. r_

Dan. Edele Groot Mog. Heeren! liefde voor dew. arheid, zuivere Vaderlands-liefde» vervreemd van onafhankelyke heerschzucht over de vrye Burgers en ingezetenen van Amitels Stad, ea hunne eer en goede naam, welke op eene verregaande wyze in die Misfive en Cylaagen gcfchonden word , gevoegd met de publiciteit, wtlke door den druk aan die Misfive en deszelfs J3ylaagen, van welke er verfcheide reeds door de .Nieuwspapieren wereldkundig waaren gemaakt, gegeven is, zo dat dezelve eerder als eene provocatio ad populurn dan een recurfus ad Princi' pem moeten wordm befchoud, zyn dc beweeg, reknen, waarom de ondergekenden , hoeoDgaarpe ook, zig verplicht rekenen, die Misfive te 'refureéren en naar mirites te ontleden.

Men heeft by die Mhfive, om qüa'fi te bil'ykende rtap, dat men pretenfelyk door een eenvoudig verhaal en dkjjr by gevoegde refiecfien ter kennis!• van UWEd. Gioot Mog. brengt de gebeurtenisfen , welke geduurende de laatfte wee. "ken in d;eze Stad hebben plaats gehad, zig beroepen op den Eed, welke een ieder der Leden van UW~FA> Groet Mogende Vergadering verbindt, om "sLands Privilegiën, Handvesten, Gerechtigheden, en de Oude loffelyke Conuumen voor te ftaan en te d fendeeren, dog niet an 'ers dan met deeze expresfe b'Vaaliri'l, voor zo vérre dezelven niet zyn p?<£)'adi* * ' ■ cia~

Sluiten