Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny. 1787. 1360

dabei de Privilegiën en Gerechtigheden van de Steden Amin het particulier, welke dus direétetyk en in deeer* sTFt.fie plaats de befchermir/g'vdn UWEd, Groot Mog.'^y^ behooren te-genieten: dan de' Üiftfergetekendeö vdi> roeenen, dac dic Eed in geem n deele deezen Rap Antw. van die Heeren billykt, om dat die Eed UWEd. van 15 Groot Mog. alleen verbind, om zorge te draa- Rad van gen, dat de Privilegiën en Gerechtigheden van de Slmft. Steden in het particulier geene praejadicie lyden eta. by het voorftaan en defenaeeren van 'sLands Privilegiën , Gëréchughedën, en dc Oude loffelyke Culluumen, maar in fjeenen deele UWEd. Groet Mog. bevoegd maakt, om kennisfe teneemenven Stcdelyke handelingen, daar over te delibeerèn en te refolveeren; want, indien zodanig fystema wierd ingevoert, dan zoude het notoir gevolg daarvan zyn, dat ieder Stad van Holland en West friesland, flcm in ftaat hebbende , ten opzigte van het geen deszelfs particulier bewind en huishouden aangaat, zoude gefubjecleert zyn aan de overige Leden der Vergaderinge van UVVüd. Gr. Mog. en dus .toude de goedkeuring of afkeuring van "het domeftiecq beftter van Amfterdam afhangen van Dordrecht en de andere Steden , en insgelyks dat van Dordrecht afhangen van Amfterdam en de andere Steden; dan wie voelt niet de ongerymdheid van zulk een Systema, daar het immers zeker is, dat ieder Stad haar eige wyze van beftier en regeering heeft, en daar in onafhankelyk is van de overige Steden, en dus ook van UWEd. Groot Mog. Vergadering.

De Ondergetekenden zullen op het geen in de Misfive er word bygevoegd , dat door die gebeur tenisfen, welke geduurende de laatfte weeken alhier hebben plaats gehad, de algemeene rust en veiligheid in deeze Stad niet weinig ?oude zyn geftoord en aan deszelfs koophandel en het publiecq Credit mogelyk een onherftelbaare krak zoude zyn toegebracht, alleen antwoordden, dat, wanneer men door die gebeurtcnisfen bedoeld de V v v v 4 Re-

Sluiten