Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8z6 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra

VENHACü.

Concep Declara }oia enz

. ty onder hun voeten geopend hebben, en wsarïn wy oogenblikkelyk Raan ter neder te Rorten, zoo niec een bedaard en manneJyk bedui: van hec beste gedeelte der Ingezetenen deezer Republicq r zich zamen paare, om het gewi ld en de oveiheer. fching van deeze opgeworpene (dwingelanden, , dié eerst werktuigen waren in de handen eener kw lykaenkende AriRocratifche pany, tan u hunne meesteis zelve den voet op de nek zetten, tegen te Raan, 'sLands wankelende Cos Riunie te i nderlleunen; de vo-rnaame aauhitzers van deeze ongelukkige tweedracht te vcrwyderen, en, het peen de eerRe ffap moet zyn, Zyne IJoorl. Hoogheid wederom te doen herdelLn in de exercitie van die rechten, die aan zyne hooge waardigheden en prasrogativen behocen, en zonder welke de aanvvezendheid van derzelver eminente digniteit ten bloote fchaduw zonder lichaam zyn zoude, en onze Republicq van derzelver altoos gezt gende uitwerkselen voor altoos zoude zyn ontzet.

En om hierin te gelukkiger te mogen Ragen, moeter wy onzen wettigen Souverain, de Ed. Xiroot Mog, Heeren Staaten van Holland en West■Vriesiaud up het ernftigRe verzoeken, tot bereiking van deeze heilzaame oogmerken, oprechtelyk en cfficacieufelyfc mede te werken, en by de braave Regenten derSteden} die Souveraine Ver gadering uitmaakende, te inReercn, dat zy mee n rzyde Helling van alle andere byzondere inzich. ten, tot dit groot hoofdeinde, waarvan het vallen of Raan der Republicq afhangt, al het hunne toebrengen. Het belang van den Staat, de wensch van het Volk, hunne eigen veiligheid (dewyl zy anders op hun beurt, zoo liet geweld eens meet ter wordt, wei fchielyk mede de flachtoffeis van geweldenaars zyn zouden ) vorderen het; tn hun Eed, hen plicht verbinden bun daartoe. Tevens moeten wy imploreeren de hulp c-n adfiRenue van H. H. Mog.: hoe zeer hoogstde-

z<d«

Sluiten