is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so3* NIEUWE NE DE RL A N DSC M Ë

del

jsuao.

Berigt omtrent oproer*

rende dien dag en volgende nagt 23 huizen wierden geplunderd , waar by nog een Jood door hec van boven neder gooyen van een Rist op zyn hoofd, het leven verloor. Onder de geplunderde Huizen zyn het huis van de Heer Predikant d\ Fremery, gehuwd mee eene van de Erfgenamen van wylendenrykenProff. Wiiïemfin: in uic huis is van zyn Vorftelyken Inboedel niets overgebteeven, dan een bed en het grootffe gedeelte van zyn kostbaare Bibliotheek, Dit gefchiedde des Sondags namiddags, omtrend half een uur, na die hy van de Predikftoel gekomen, en zig wedet naar zyn buiten hadt begeven. De Doelen, die door het Vrycorps voor zyne Verzamelplaats en. Tuighuis gebruikt wierdt, kreeg ook een beurt, en de aldaar gevondene geweeren, alle metfeherp gelaaden, wierden op het Stadhuis gebragt.; dm hier von'dt men niet alleenlyk fnaphaanen, miar ook donderbuien en gevulde granaten, patrronen met 6 tot 8 loopers, en wolve hagel gelaaden , cn andere moordgeweeren ; waar uit men heefc afgenomen, dat het voornemen en plan van die Lieden niet klein moet geweest zyn, indien zy een aanwezen hadden kunnen bekoomen: waar, toe geld, beloften en dreigementen niet wa tüeg gefpaard. Al de Arnerruidenaars, een volk, dat zig geneerd met visfehen en jaagën^ en dus volmaakte Scherpfchtitters, vertoorn zk' voorde Poorc, en lieten de Magiftraat hunne nulp aanbieden , om alle de Parriorren , zo als ?y zeiden, den hals te breeken. Vyf o; zer. daizep'd Bprrëri van het platte Land, lieten het zelfde aanbieden , maar zy allrn wierden wyzelyk bedankt. Des rnaaflftags morgens ten q uuren , liet de Magi/lr-at een Publicatie doen, dat de r'geering met volkoome eenparigheid hadde beflooten, en zig als Lieden van* eer verbonden, de Oude Conftitutie met den Stadhouder, in alle deszelfs p.-azërninentjen, aan het hoofd, te zullen blyven aankleeven en handhaven; hier op wierdt de Oranjevlag van

da