Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1787. *l©3

merken de fchadelyke oogmerken, welke " men door hen trage te doen uitvoeren, en s' uit dien hoofde niets meer verlangen, dan *' zodanigen dienst hoe eerder hoe liever te 9' kunnen verlaaten; hebben goedgevonden, s' te arrefteeren, gelyk zy arrelteeren by *' deeze, dat alle Ruiters, Dragonders, Solf daaten, en verdere Militairen, zo Onderf Officieren, als Gemeenen, welke, onge-

zuid , om voortaan te worden gebruikt s' tot het vergieten van het dierbaar bloed '* van vrygebooren Burgers en Ingezetenen }' van dit weleer gezegend Gemeene ■ Best, 5' en tot eene gewelddaadige overheerfching

• van het lieve Vaderland in het algemeen, en van de goede Burgers en Ingezeetenen

11 van Stad en Steden, en ten platten Lande ' dezer Provincie in 't byzonder, na de af.

kondiging deezer zullen overkomen, om " de Heeren Staten dezer Provincie, binnen " de Stad Utrecht wettig vergaderd,te die" nen boven en behalven de Handgelden, " welke zy zullen kunnen bedingen, zullen

genieten een Premie van zes Gouden Du'\ katen, waar van een derde gedeelte ter' flond by hunne aankomst, en de twee " overige deelen, van drie tot drie Maan11 den daar na, aan hen zullen worden be-

taald. . .

„ En worden de Refpechve Kapitetnen, „ welke de voorgem. overkomende Militai„ ren zullen aanneemen, fpeciaal gelast, van , alle zulke Manfchappen, na dat zy dezel-

* ve aan den fungeerenden Auditeur Milttair binnen de Stad Utrecht zullen hebben

Yyyyyy 3 » ver"

TRECKr

Sluiten