Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus > 1787. 2^55

„ geven van Oorloge" enz., en Uw Ed. Mog. zullen het daar en boven voor geene onbillykheid kunnen houden, dat wy alle die inbreuken op het heiligst verbond, dat de band der eeni^heid en de grond van welvaart voor de geheele Republiek is, des te beleedigender reekenen, dat wy vooral de aanhouding van H. K. H. en de geweigerde fatisfactie deswegens, des te onverantwoordelyker achten, naar mate Uw Ed. Mog. zoo door de Heeren Staaten Generaal, als door de meefte byzonetere Bondgenooten te ernftiger verzocht en aangemaand zyn , niet alleen om behoorlyk acht tc geven op de onrechtvaardigheid en onvoeglyklieid hunner befluiten en handelingen, maar bovenal om zich tot redelyker maatregulen en tot het geven der verlangde voldoening te laten beweegen.

In dezen ftand van zaken, willen wy gaarn bekennen, Ed. Mog. Heeren , dat het ons moeiëlyk valt de keuze te doen der Rappen, die voor het welwezen van deze Provincie en van de geheele Republiek, het oorbaarst kunnen gereekend worden. Wy zien Uw Ed. Mog. openlyk de Unie verbreken, en wy voelen het recht, dat daar uit voor ons en onze Mede-bondgenooten gebooren wordt- Wy zien Uw Ed. Mog., met fchending in 't byzonder van het XVII. Artikel der Unie, de Provincie van Holland, en daar door den gantfehen Staat, op den rand van zynen endergang brengen, en wy kennen het vermogen, het welk by dat zelfde Artikel, in dergelyke gevallen, aan de Bondgenooten is overgegeven: Wy zien eiradelyk de verdeeldheden, wanorde, zedenbederf, en uitdrooging van alle de takken van den algemeen en welvaart, door verfcheiden deelen der Unie en in 't byzonder in de Provincie van Uw Ed. Mog., zoo overhaast en zoo aanrnerkelyk toenemen, dat 'er, ook zonder eenen oorlog van buiten, niet dan een algemeen verderf en volkomen ondergang te wachten zy, en wy bezefliiiiii feu

Arm*

HEM.

Aan~. merk. Brief van

Gelden. %an Holt.

Sluiten