is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1787. 3001

Die van het Genootfchap daarentegen be- Delft. reidden al het noodige voor hunne oogmerken, en zonden naar deGenootfchappen der omliggende plaatfen , als te Delfshaven, Schiedam, Vlaardingen, Maasfluis, Nooddorp, Watering, Poeldyk enz. om hulpbenden aan hun toe te zenden, met dat gevolg, dat men reeds des avonds ten 7 uuren verfcheidene benden van gewapende manfchappen, buiten om de Stad, naar het voorgem. Burgerleger zag trekken , die genoegzaam onder den rook dezer Stad zig in een veld nederfloegen. In het bovengemelde Burgerleger wierdt eene Krygsraad gehouden , by welken twee Gedeputeerden uit de Delftfche Geconftitueerden tegenwoordig waren, en befloten wierdt , verder naar Delft op te, trekken, daar eenige Regenten af te zetten, en anderen aan te Rellen enz.

Dingsdag den 21 Augustus was die bekende dag, welke de gemaakte ontwerpen nader aan het ligt bragt. Het Burgerleger, zynde ruim 700 man Rerk, was nu met tenten. Bagagiewagens, Legerkarren, menigte van paarden , kanon, en al wat tot een Leger benoodigd is, onder bevel van den Delftfchen Burger A. G. Mappa, tot by de Stad genaderd, en floeg zig neder in twee Rukken Lands, aan de Haagweg, zyn de het eene Ruk Lands de Exercitieplaat van het Genootfchap. De Haagpoort d Stad bleef nog gefloten gehouden, zo noö thans dat men uit- en ingang verleende. De Kaptein van de Grenadier Compagnie van het Genootfchap Adam van de Goorgberge, M mmnimnini maak-