is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

JAARBOEKEN, Augustus, 1787. 3011

De Geconftitueerden lieten zig intusfchen Delft. eenen maakyd op het Stadhuis in Scheepenskamer brengen,na welken genuttigd te hebben, de vier Gecommitteerden wederom wierden binnen geroepen , en hen deze Vroedfchaps Refolutie voorgelezen. „Waar „ op gedelibereerd zynde, is goedgevonden

en verftaan, de remotie aan te zien, en „ zonder zig in de aanftelling der voorge„ flagene perlönen in te laten, aan de Ge,, conftitueerden te declareeren , dat Hun „ Ed. Achtbaren geeu/e zwarigheid maa„ ken, dezelven aangefteld zynde, in den „ Eed te nemen." De Geconfticueerden hier over in Scheepenskamer geraadpleegd hebbende, namen hier mede genoegen, en verklaarden, dat zy in naam van hunne Conftituanten, de-elf voorgellagene perfoonen als Raaden van Delft aanltelden. Hier op liet de Raad door de Stads Boden gemel« de perfoonen voor zig ontbieden, van welken twee afwezig waren, en negen zig ten Stadhuize lieten vinden, dog van welken de lieer Mr. Ryklof Joban 'lïquet de Raadplaats weigerde aan te nemen, daar vaa aan den Raad zelve kennis gaf, en vertrok. De overige agt perfoonen wierden binnen de Raadkamer geroepen, en ftaande, geplaatst tegen over den voorzittende Burgemeester, tervvyl de vier Heeren Geconftitueerdens op ftoelen zaten. De Heer Emants deedt eene aanfpraak aan die agt Heeren, welken daar op aan den voorzittende Burgemeester den Eed afleidden, en zitting namen, waar na

Ge-