is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i7<> ' NIEUWE NEDERLANDSCHE

u™z. , Daa/,,zyn verfcheidene gerugten geweest-; als of het in deze onderhandelingen niet allenzints eendragtiglyk toeging. Althands de Schryver der Vaderlandfche Courant reden, kavelde aldus :

Vad- P^uyikh\dm^AuSustus' Mag Haarlemse» Cour. üurgery chans roemen over den edelmoedi^cn

nopens »ap» «>e haare Regeering onlangs gedaan heeft. dik- door eenen Volks-invloed te willen daar dellen maar. waar °v"er e]k vveldenkende gegronde reden heeft' ten hoogden voldaan te zyn; onze Stad mag roem draagen, ten aanzien van het vastftellen eener behoorlyke Vjlks invloed in het aanftellen hunner Reprefentantcn, mede niet ongelukkig te zvn* want op de ingeleverde Adresfen der Burgerv" heeft de Vroedfchap zodanig een Appoincfémcnt gelieven te verkenen, waar door 'er van de zvde der Regeering en Burgery Gecommitteerdens zyn benoemd geworden, om over het bepaalen van dien invloed met den anderen in onderhandeling te treeden. Die onderhandelingen zyn begonnen en eenigen tyd voortgezet. * Het is zeker, gelyk den aart van onderhand» hngen medebrengt, dat de wederzydfche Gecom. mitteerdens niet terftond in een gevoelen konden

zyn; dat 'er verfcheide omftandigheden

fiamen hepen , die de onderhandelingen langwylig maakten. Het een en ander heeft uitgewerkt dat de kwalykdenkenden poogingen hebben aan! gewend, of zy het geen in Alkmaar reeds op zoo een goeden voet ftond, niet geheel konden omver werpen. Men heeft getracht, de goede harmonie tusfchen de Regeering en Burgery te verbreeken , wel begrypcnde, wanneer de goede harmonie en eensgezindheid, door het uitftrooijen van allerhande valfche geruchten, een einde genomen hadt, dat dan het gelukken van Alkmaars Vryheidhevende poogingen zeer bezwaarlyk was ge.

maakt,