is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1787. 4171

maakt. Men heeft getracht, aan de eene zyde Alkhet hart der Regenten te vervullen met denkbeel- maar. den even als of de Alkmaarfche Burgery, zoo dra 'de Regfering alle hunne vorderingen niet ter- Fad. Rond inwilligde, ten eerden te zullen overgaan Cour. tot geweldige en onberedeneerde dwangmiddelen; nopens en ~- aan de andere zyde heeft men de Burgery///*. willen wys maaken, dat de Regeering, wanneermaar, de Burgers op hunne billyke vorderingen bleeven ftaan door Militair geweld daar van zouden doen afzien. Doch welke listen de Vyanden onzer Vrvheid, ten aanzien van Alkmaars zaak, mogen in t werk Rellen; de weidenkenden zuilen die wel weeten te verydelen , en hebben reeds zodanige middelen by der hand, waar door alle geweld van welke kant die ook moge komen, worde afgeweerd, en de goede Volkszaak op zodanig eene wyze worde bevorderd, als van eene

Vrede- en Vryheidlievende Burgery kan of mag

verwagt worden.

Dog voorgemelde onderhandelingen ge* heel en al te niet gelopen zynde, (zo als de Regeering zig uitdrukt), is by welgemelde Regeering den 28 Augustus deze bekendmaaking beraamd, en van wegens dezelve afgekondigd, ten einde fes Burgers gekozen wierden,om met de Regeering over 'sVolks invloed in onderhandelingen te treden. Die bekendmaaking luidt aldus:

Burgemeefteren en Vroedfchappen der ftad Alk. maar, ten allen tyde, en voornamelyk ook in de critique omftandigheden, welke nu al federd verfcheidene Jaaren binnen deze Republicq en in deze Provincie hebben plaats gehad, 'er hun byzonder genoegen in gefield hebbende, en nog Rellende, om, als regtgeaarte Vertegenwoordiger»