Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1787» 424i

ven uuren hebben, door eenig toeval,eenige Zewi. vaatjes kruid en eenige fcherpe patroonen vuur gevat, welker uitbarliing eenen herken fiag en veel ontzetting veroorzaakte. Dusdanige voorvallen zyn in het behandelen van zulke gevaarlyke ftoffen niet ongewoon. Maar wie zou van eenen Schryver van de Zuidhollandfche Courant niet meer be. Ichaafdheid verwagt hebben, hoe groot ook zyne verbittering mogte zyn, dan van eenerx Schryver der Opregte Nederlandfche Coul rant en diergelyke üagfchryvers? Wie zou zulke ongezoute aanmerking kunnen vermoeden, van eenen man van belchaafde opvoeding, en in zeker aanzien gefteld , als wy in de Zuidhollandfche Courant, Artikel. Utrecht den 18 Augustus lezen: „ Mogten , onze Geweldhebberen en Verraaders als ' eene Verbeek, Athlone en anderen,welke " zig te dier tyd aldaar in de doodelykfte " angst bevonden, alzo het groot Magazyn " maar drie huizen verder was, en niet ge" fauveerd wordende, geheel Zeyst in de " lugt zoude gevlogen zyn , ook hier tut leeren, dat alle geweld, het geen zy tegen , ons bereiden , niet gelukt, en daar zy " hartnekkig tegen ons blyven voortvaaren 9' door het moordtuig', waar mede zy ons tragten te doen omkomen, zelve in hun "\ verderf door een regtvaardige ftraffe Gods ^ liaan gedompeld te worden."

Amersfoor t.

Den 2 dezer maand Augustus waren eeniRrrrrrrr 4 ge

Sluiten