Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4244 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amers> trecht, alhier thans vergaderd, is de navolyaoar. gende aanfchryving aan de Gerechten van eenige Dorpen gedaan:

EERZAME VROME,

TSJadien het fomtyds nodig geoordeelt zoude * * mogen worden, eenige Troupes na ÜE. Gerechten aftezenden, hebben wy goedgevonden UE. aanteichryven en tegelarten, aile die Manfchappen, welke, zoo op Patent van zyn Üoorlugtiue Hoogheid, als op order van den Kommandeerende Generaal, binnen deeze Provintie, daar toe geordonneerd zouden mogen worden, als dan by hun arrivementbehoorlyktedoen inquartieren, en dit zo digt by den anderen als mogelyk zal zyn zonder van ons alvorens daar toe nodig "te hebben, eene byzondere aanfchryving of attaché deezen aangaande te vertoonen.

Hier op ons verlatende, blvf Gode bevoolen.

Gefchreeven te Amersfoort, den 27 Juh 1787.

(w geparapheeid)

D. J. R. REEDE, vt.

Ter Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden van de Staaten 'sLands van Utrecht.

(was getekend)

J. J. MEIEN, abf. Secret.

Gezw. Klerk.

Hier tegen is door Gedeputeerden van die Staten, welken te Utrecht vergaderen, aan den Gerechten ten platte Lande, de onderwaande aanfchryving gedaan.

EER-

Sluiten