Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September* 1787. 4359

„ eener zaak, die toen zo veel gerucht „ maakte en aan den Penfionaris beter dan ,, aan veele andere, bekend was, te onder„ richten, en Haar in ftaat te ftellen, om zo „ veel te beter, zo wel over het Staats Rap„ port, als over de woelingen, deswegens

en daar tegen in'twerk gefield,te oordee-

len:Dat ook trouwens een eigenlyk gezeg,, de verdeediging niet te pas kwam, daar „ geen een lid uit de Vroedfchap, het zy „ rechtftreeks, of van ter zyde, die vor„ derde, en het bovendien zeker was, dat „ dezelve aldaar van den Penfionaris van „ Zeebergh niet gevorderd kon worden ,

vermits hy het bewuste Staats Rapport „ hebbende helpen uitbrengen, als lid van , het perfoneel Befoigne, en dus in eene * qualiteit, onmiddelyk van Hun Ed. Gr.

Mog. komende, mitsdien aan de Vroed9' fchap zyner Stad deswegens nimmer verant.

woordelyk gemaakt kon worden. Dat,ge' lyk de Penfionaris van Zeebergh met de ' voorfz. opening van zaaken in de Vroed" fchap alhier gedaan, nimmer iets meerder

bedoeld heeft, dan gezegd is, hy dezelve

ook volftrekt alleen in eene mondelinge \ voordragt heeft doen beftaan, en dat hy, " wel verre van daar van iets fchriftelyk " over te geven, integendeel het by dat

mondelinge, het welk volkomen voor zyn ' oogmerk genoeg, en naar de waardy

der zaak geëvenredigd was, heeft laten 'l berusten,zonder,het zy van te voren, of ' na dien tyd,immer van dat alles eene enBbbbbbbbb „ ke-

Haarlem. ' #

Sluiten