is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

453° NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGha-

venhace.

NaderDeclaratoir van Prins Willem V.

ten, door veelerlei verkortingen en fuspenfign. dagelyks, op de tergendfte wyze en onder de honendlle voorwendzels, meer en meer verkorten, maar ook, zoo omtrent het recht van territoir, als omtrent de Armee en Marine der Generaliteit, zich de wederrechtelykfte en geweldadigfte Happen veroorlooven tegen de Hooge Bondgenooc<rj der Unie in 't gemeen, en tegen de meefte derzelve en in 't byzonder, terwyl zy daarenboven voortgaan om in verfcheiden der Vereenigde Provinciën, zo wel als in die van Holland zelve, het vuur van eenen rampzaligen Burgerkryg, 'e zy openlyk 't zy bedektelyk, te ontfteeken of te voeden, ten einde langs dien weg ook aldaar de Regeeringen verdeeld of veranderd, en zich zelf, door de wapenen hunner afhangelingen, meester te zien van de geheele Unie.

Wy oordeelen het ook alleen aan eene balflarrige volharding in dat opzet te moeten toefchryving, dat men zelfs H. k. H., onze dierbaare Gemallinne, den ü8 Juny laatstleden op haare reize naar 'sHage, den doortocht belet heeft, en dat men als noch den toegang in de Provincie van Holland voor Hoogstdezelve tracht geflooten te houden, tot dat de rust, gelyk men zich heeft willen uitdrukken, verzekerd zal kunnen zyn, op dat namelyk die Vorllinne Haare vredelievende poogingen niet moge zien gelukken, voor en aleer diemkeering vanRegeerirg en Confiitutie geweldadig doorgedreven en bevestigd zy, welke de Hoofden dïr Cabale en hunne medeltanJers, door den gewapende arm van eenige misleide en gehuurde Ingezetenen of van vermomde vreemdelingen , aan de verdrukte Natie rrachten op te dringen.

Deze openlyke hoon ondertusfehen aan Hoogstgemelde Onze Gemalinne aangedaan, en de onverzettelyke ftyfhoofdigheid van deswegens aan Zvoe Majefteit den Koning van Pruisfen, Hoogst»

des»