Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•s Gra.

veniu{.e.

Brief van de Comm. negens tcriaaJing van Vtucht.

1 i < 1

*l '1 'J

d

É

c

V

I l

4566 NIEUWE NEDERLANDSCHE

wel op ons hebben genomen, en dat wy vertrouwen dezelve op zodanige wyze te hebben aangelegd, dat wy ons, met het hoogfte recht, met eene goede reusfite mogten vïeyen; doch dat wy h!ÏÏn ?e ,uoSelykneid waren, en ook nimmer hadden kunnen verwagten genoodzaakt te zullen worden ("0, om met eene geringe macht van 4000 rvïan eene groote overmacht Troupen van eene vreemde Mogendheid,en zulks op'tonverwagtst, te, rehfteeren , te meer daar door de te laage Rjvieren en nadeelige Winden de Inundatien , waar toe wy op Authorifatie van UEd. Groot Mogende direótelyk ordres hebben gegeven, niet naar benooren reusleerd*»n, en wy daarenboven den vyand in onzen boezem hebben, en met revolteerendc Troupen moeten ageeren, waar van wy oog op gisteren het facbeufte gevolg gezien hebben, alzo twee Compagnien van Oudewater op eene verraderlyke wyze zig van het Fort, de Uitermeerfche Schans genaamt, hebben meester gemakt, en het zelve tot op heden toe inhouden.'

En het is uit dien hoofde, dat wy nodig geoorleeld hebben aan UEd. Groot Mogende van deeic periculeerende toefland van deeze Provintie te ■noeten kennis geven, en ons onvermogen te beuigen , om zonder aDdere hulpe aan zodanige jvermacht met onze geringe forces, uit hoofde Ier bykomende omftandigheden, te kunnen weeriaan : weshalven wy deezen toeftand der Provin» re ten ferieuften aan de attentie van UEd. Groot dog. moeten aanbeveelen, en verzoeken, dat U id. Groot Mogende dieswegens de nodige en ef-

fica.

,(*) Men ziet dus, welken invloed de cnwaarbe. en, die dagelyks in de dagpapieren verfpreid wieren , niét alleen op bet gros der Natie, maar zelfs p eene onmiddelyke Commisfie van de Staten zei. e, hadden. Maar kor, dan de Commisfie geene be*:re berfgten hebben, dan de vaifche geruchten in dè agpajiiertu ? Z, ook bl, 4547 en volg.1 .

Sluiten