is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Sei>tember, 1787- 4«63 de ^^%^^Tt^ srf? ^ BurgeWodanigis ^Jgf»^r<g ^tfS

ÏÏÏÏ'oSKJkï en'by herhaaliug; de Mg* Ip d Pn wettiaheid van eenen redelyken VolKSïnvloed op de Regeering had Jen entkendi zulks daï heJ deP grootfte ougerymdHeid «oude «jn, tanne r hec opgeven en bepalen van eenige m«imes nopens dien invloed aan zodanige ReSïïï. de meerderheid dier Commisfie u.tma. lende,' zouden zyn toevertrouwd ge worde n Sn en behalven, dac, al ware het, dat toe

Knd^ S w,l alleen beftaande uic bekende Vaderland cn

refteeren van die generaale Maximes <^«nt 'sVolks invloed , mitsgaders van die biUykj bepa ïin?en aan welken dezelven zouden kunnen Sn onSerhevig gemaakt) geheel en al zoude zyn incompatibel, met en aanlopen teger.deer kende VOUS-REGEERINGBV REPR^bLNTAT1E, nademaal uk den aart der znke zelve voortvloeit, dat die Maximes en wyzevandtea'ttWELKE NOTOIRLYK AAN BKT V^E^ TOEKOMT , GEEN^lNli, D00RZ^