Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5io2 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Delft.

Den 19 October zyn door de Heeren Veertig Raaden dezer Stad, als Meede Raaden on derzelver verzoek ontilagen, de Heeren Mr. Franc van der Bnrcb Wz., RegeerendBurgemeeiter.en 'Wr.M.Gravezande, Oud-Schepen.

De Burgery geraakte nu wederom langzaam in den voorigen Haat. De opengevallene Officiers plaatfen wierden vervuld. Nu en dan wierden nog eenige Schutters, die , uit hoofde van teekening by het vernietigdGenootichap, verdagt waren, uit de Schuttery gezet.

Den 26 October vertrokken wederom eenige Ruiters naar Schiedam, ter ftuiting van nieuwe beweegingen, by het ontwapenen van 't Genootfehap aldaar oiitftaan.

Den 30 October hadden de Leden van het Gezelfchap van Wapenoeffening (zie bl. 2292. en volgg.) een pragtig avondmaal op Stads- Doelen , op welken ook de Graaf van Bentjnck, Heer van Rhoon en Pendrecht, benevens den Overften van Pabst verfcheenen. De Kamers waren fraay verligt en mee zinnebeelden vercierd.

'sGravenhage. Het tydftip, 't welk wy in de voorgaande en ook in deze maand beleefd hebben, is een der aanmerkelyklte in onze Gefchiedenisfe. Het is daarom zo veel te meer en onze post en ons oogmerk , alle egte Hukken, tot de voorvallen dezer tyden betrekkelyk , by een te zamelen, aan onze tegenwoordige Mede-Burgers en MedeIngezeetenen mede te deelen, en ook aan

on-

Sluiten