is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55i.8 NIEUWE NEDERLANDS CHÉ

'^iaóów- Mitsgaders de rust te herftellcn, eri, desnoods, Höven. ook zodanige Regent of Regenten, van de' Bedieningen van haare Magiitratuure te ontflaan, en anPublica. deren in derzelver plaatfen te benoemen en aan te tie van Rellen, als Wy ter bereiking van het voorfz. heilnen Erf- zaam' oogmerk nodig en dienftig zullen oordeelen, ftadhuu alles zonder eenige prajjuditie of confequentie voor list. het vervolg, eh onvermindert de Privilegiën, Vryen Gerechtigheden van de voorfz. Stad , en zonder eenige kwetzing of benadeeling van de voorfz. Regenten in derzelver goede naam en faam, mitsgaders onder zodanige voorzorge voor hunne Peribonen, Familien en Joederen, als breder daar by is vermeld ,■ met verdere generaale authorifatie , om zo ten aanzien van Regenten als Ingezeetenen, zodanige verdere ordres te Rellen , als Wy tot de meefte nut en dienst van den Lande in 't gemeen., en van de voorfz. Stad in 't byzonder, zullen oordeelen te behooren , ter voldoening aan HunnerEdele Groot Mogende voorfz. intentie en authorifatie; en om ten einde dienaangaande met behoorlyke omzigtigheid te werk te gaan, hebben gerefolveert Onze Gemagtigdcn eerstdaags naar de voorfz. Stad te zenden, welke de klagten en bezwaaren der Burgeren en Ingezeetenen zullen hooren, en daar van aan Ons rapport doen', op dat Wy de zodanigen, welken Wy billyk en gegrond zullen vinden, mogen doen redresfeeren.

Wy hebben vervolgens goedgevonden, Ons voorfz. voornecmen by deezen binnen de voorfz. Stad Schoonhoven te doen bekend worden, op dat een iegelyk zig voortaan onthouden van alle verdere murmureering tegens de Regenten, van alle onrustige beweegingen, en veel meer nog van het pleegen van eenigerleye infolentien of feitelykheden aan Perfoonen of Huizenvan wien het ook zoude mogen weezen, als dewelke Wy ten boogften afkeuren, met verklaaring dat Wy alle die geenen, welke contrarie deezes zich daar aan mogten fchüldig

ma-