Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5588 NIEUWE NEDERLANDSCHE

verfcheiden Salvo's, en trok op de Markt voor by den zig aldaar bevindenden Heer. BurgemeeRer Hakfteen: waar op een algemeen losbranden volgde. Des avonds, en tot diep in den nagt, was het geheele Dorp, verlicht, met Lampions , Kroonen, Cyffers enz. waar in de Huizen van de Wed. de Waal en J. de Byl boven anderen uitmuntten.

FRIESLAND, Leeuwar den.

Gelyk wy in ons voorgaand Rukje voor September gezien hebben, de zig nieuw opwerpende Staaten hebben hunnen rol llegts eenen korten wyl gefpeeld. Zy zyn tusfchen den 23 en 24 September uit eikanderen gevlugt naar Bolsward , Workum . Stavoren

en elders. Het was in dezen tyd eene kleinigheid geworden, 'de wettige 'Overheid afen zich in derzelver plaatftAe zetten; maar zulke onderneemingen, (derzelver zedelykh'eid voor een ogen blik daar gelaten) vereisfchenwat meerdere zekerheid, of men fpeelt met zyn hoofd. Den 26 September trok dan des morgens een Rerk Detachement Voetvolk van Ruitery verzeld, en van eenige Veldftukken voorzien, onder gebied van den Collonel J. de Schepper, eerst naar Bolsward, vervolgens naar Workum, en verders naar Stavoren3 om de menigte, die uit Franeker

der.

Vee-

n endaal.

Sluiten