Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OBober, 1787. 5589,

derwaarts gevlugt was, te verjaagen of gevangen te neemen; dog veelen waren reeds ter fchepe over de Zuiderzee naar AmReldam gevlugt.

Den 27 September vertrok een goed gedeelte Krygsvolk, onder bevel van den Major W. Guerin, naar Franeker, om aldaar Krygsbezetting te houden.

Sedert de Publicatie van den 22 September 1787 in ons voorgaand Rukje medegedeeld , worden de geweeren door de Genootfchappers gewillig opgebragt, beloopende het getal van by de 8000, terwyl men nog wel 2000 yerwagt.

Onder de gevlugte Hoofden der Nieuwftaatsgezinden, welken men gevangen genomen , en alhier op het Blok of Gevangenhuis gezet heeft, bevindt zich Jurjeu Tunema, van Franeker, een der Onderteekenaars van dien berugten Brief tegen welke de Staaten dezer Provincie eene fcherpe Publicatie gedaan hebben; gelyk ook Philippus Meitisma, van Leeuwarden, welke te Sneek met geweld uit het Collect-Comptoir eene fomma van 17000 Gulden geligt en naar Franeker zou gebragt hebben , en aldaar met geladen geweer de Magiftraat doen veranderen.

In 't begin van Oétober is alhier binnen getrokken een gedeelte der Ruitery van den Luitenant Generaal Stavenisfe Pous, onder bevel van den Luitenant Collonel' B. Ji Mmm mm ram mm mmm 5 Beu?

Leeuwarden.

Sluiten