Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

559* NIEUWE NEDERLANDS CHE

Leeuwarden.

Publkn tie tege gevlugt, Hoofdei der

Nieuw ftaatsge zinden.

i

<

van de Hoofdbelyders zvn geweest, en met vertreding der bezworene Conftitutie en 's Lands fundamcnteele Wetten, zig op eene hooggaande wyze tegens Ons en tegens de Hoogheid dés Lands hebben vergreepen ; waar op zy vervolgens, hunne n doemwaardige oogmerken misiukt zynde, met vcri lating hunner posten, gevlugt zyn, en zig daar door • aan de allezins biilyke vervolging en judicatuure van den Rechter Iiebben ontrokken. ■

Zo is 't, dat Wy alle de genoemde perfoonen, uit hoofde vamdithun verregaand wangedrag, verklaarcn //do la£lo vervallen te z\n van 'hunne Commisfien, Magiflratuure, Ampten en Beneficiën; onverminderd de actie van den Procureur - .Generaal dezer Landfchappe, welke hv tegen dezelve vermeenen zal te kunnen en te moeten inftitueeren.

Wy verklaren boven dien alle de gemelde perfoonen inhabil, om ooit wederom tot Volraagten ten Landsdage, of tot eenige MagiRratuure, Ampt of Bediening in deeze Provincie geRemd of geko, ren te kunnen worden: al waaromme wy by deezen casfeeren cn annulleeren alle Stemcedullen , voor dato dezes gepasfeerd en getekend, waar in een of meer van die perfoonen alleen of nevens anderen geplaatst of gemeid mogten zyn, en geven tevens aan de Tekenaars van zulke Stemcedullen volkomen Vryheid , om geheel nieuwe Stemcedullen op andere perfoonen te pasfeeren, cn te teekenen; zonder daar* door te vervallen in de- pceiiaiiteit, by het 43 articul van 't Stem - Reglement , op het "tcekencn van twee of meer flrydige Stemcedullen geftatueerd. .. Wy verkjaaren eindelyk alle de genoemde pe»foo-. -ïen onbevoegd , om wegens, hunne ftemdragende goederen binnen deze Provincie in eenige Lands. Srietenye, Dyks- of Dorpszaken te Remmen, met Hasfatie en vernietiging van- alle de Stemceduilen , lie door hun voor dato dezes geteekend zyn, of laar na geteekend mogten. worden, willende wy. stasb ./xi vi&u <_>••..••_.' l -. , Bjjri "... . .. ." uiet.^

Sluiten