Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November., 1787. 5771

Wettige Regeeringen, mitsgaders tot het pleegen van Enorme misdaden, zig nebben laten vervoeren,, en ongevoelig dus van het eene kwaad zyn gekomen tot het andere, dat ook eenige, offchoon insgelyks: voor mede-oorzaken van al het plaats gehad hebbende kwaad moetende gehouden worden, egter daar toe s niet zouden gekomen zyn, indien zy niet door ;dg aanblazing cnopftoking van anderen listige en kwaadaardige Perfonen waren' heenen • gevoerd.; en dat Wy ook daarenbovenniet anders bedoelen dan 's Volks waare weizyn, de herftèlling der Rust en goede Order, mitsgaders het maintien .van de Hoogheid dezer Provincie , en het gezag der Wetten; hébben goedgevonden om den weg van clementie en gratie boven, diè van rigeur van Juftitie , zo veel doenlyk, te praefereeren, en met inhaefie van de voorf. Onze Publicatie van Amnestie, omtrent het gebeurde te Wyk by Duurftede, in dato den oJuLy dezes Jaars. aan alle, en een iegelyk ln- en Opgezetenen dezer Provincie te vergunnen en accordeeren eene Generaale Amneftie, Kwytfchelding en Remisfie van al het geen ter gelegendheid van de binnen deeze Provincie plaats gehad hebbende Troubles en Oproerige beweegingen , eenigzints is misdreven , gelyk Wy dezelve Amnestie, Kwytfcheldinge en Remisfie uit zonderlinge gratie accordeeren mits deezen, niet. willende , dat iemand daar over in rechten oi daar buiten zal worden vervolgd; edoch, nadien de verregaande en tot den Hoogden trap van weder fpannigheid geklommene ongeregeldheden, waar dooi deze Provincie en deszelfs vreedfaame In- en Opgezetenen zo merkelyk benadeeld zyn , dat zulksniet. dan door den tyd , geheel kan worden te bovct gekomen , niet toelaaten onder deze Onze generaak Amnestie en kwyfcheldinge hoofd voor hoofd ti comprehendeeren alle die geenen, welke daar inn( eenig deel gehad hebben, maar dat integendeel di bewaring der Rust en goede Order volftrek vorderd , dat zommige [der voornaamfte'Au

theuri

U-

[RËCHT.

P/ricaat •:<xn Am» ieitiït-

L • t

Sluiten