Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 1787. 5857.

Scheepen der Stad Amfteldam , in plaats van den Veran Heer Mr. f. Geeivinck, welke zyn ontflag verzoet mDIWP°' eö bekomen heeft. ö J**£G

Den 28 November is alhier rot tweede Penfio- ^n naris dezer Stad aangefteld enbe xdigd, de HeerrF p° Mr. David Willem Elias . Ou 1 - Scheepen, dog lage i behoudens deszelfs rang oneer de Oud - Scheepenen amt_ h dezer Stad. De eerfte Pen( onaris is thans de Heer wfAn„" Mr. Meerman van der Go es. De Penfionaris- 2t~ ' fen Mr. E. F. van BercVet ep C. IV. Viifcher, in de Satisfactie, van de Frinc^sfe Van Oranje begrepen zynde, zyn van die Posten vervallen.

Alkmaar. De Heeren Carel de D 'eu, Tr. Gerrit Martyn du Tour en Mr. Rutgerm Pahdanus zyn van hunne Ampten van Raaden in de Vroed-' fchap deezer Stad, op hun verzoek, ontflagen.

Hoorn. De Heer Mr. Pieter Verlooren, by Hun Ed. Groot Mog. aangeftelde Contrarolleur van des Gemeenelands - Middelen in West-Friesland en bet Noorder-Kwartier, in plaatfe van den ontflagen Contrarolleur tirouï>ius van der Velden heeft den 21 November gemelde post,met denvercischten Eed in handen van Hun £d. Mog. de Heeren Gecommitteerde Raaden in West-Friesland* en het Noorder - Kwartier af te le<™en aanvaard. toö 5

Utrecht. Den 14 dezer maand heeft Jonkhr. Barend Hendrik, Baron Van Reede, Heere van Sandenburg, Canonik van St. Marie alhier, wegens het Lid der Heeren Geëligeerde Raaden, ter Vergadering der Heeren Staaten zitting cenoomen. ü 0

LYST

Sluiten