is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, December, 1787. 606$

ïs overgegaan , fchoon egter derzelver Gezag en «itoeffeniug altoos is gcborneert geweest aan de voorkennis, en het goedvinden van den Graaf, of -die van Zynen Raade.

En het is ook op uien voet, dat het Stadhouder fchap onder Hodaaas laatllen Graaf 'PA/lrps bekleed is geweest door Willem den lm den, die tot de afzwcering der Gravelyke Regcering toe, alles alleen op naam van den Graaf verrigt, en vervolgens het Opperbeftier over deze Landen niet als Stadhouder, maar als algemeen Landvoogd of Hooge Overheid, by Opdragt der Staaten, geduurende den Oorlog of Zyn leven geëxerceerd heeft.

Een zodanig Stadhouderfchap kan derhalven niet applicabel gemaakt,en overeen gebragt worden met de Conftitutie van dit Ons vry Gemeenebest , daalde Souverein (dat is de Staten dezer Provincie) altoos tegenwoordig is, of door deszelfs Gecommitteerde Raden vervangen en gereprefenteerd word, en heeft ook by de confecuüve aanftellingen der Princen van Oi at/ge geen plaats gehad, daar dezelven volgens hunne Commisfien wel rot Gouverneurs, maar niet tot Stadhouders .zyn aangefteld, uitgezondert deze laatfte, in wiens Commisfie het woord Erfftadhouder is ingelast, offchoon door de gewoonte van het vorig Stadhouderlyk beftier, in de premisfen dervoorige Commisfien gewag gemaakt word van den post van Stadhouder; dan daar het in 't wezen van de zaak geen onderfcheid maakt, en 't verfchil alleen geconfidereert kan worden in de benaming te beftaan, doet zulks ook niets ter zaake, terwyl de uiroeffening van dien post onder den naam van Stadhouder of Gouverneur op het zelfde zal neerkomen; en dus zal de vraag in dezen zyn, hoe zodanig Stadhouder- of Gouverneurfchap overeenkom ftig den aart van eene Vrye Republiek moet beschouwd worden.

Het is immers notoir, dat alle Regeering^formen, boe die ook geconftitueertzyn, in zig bevatten eene " Yyyyyyyyyyyyy's

's Gra-

V'EKHAGE.

Rapport r, opens hfiruC' tien voor denStad' houder, Kapt en /Idtnir. Getier»