is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o66 . NIEUWE NEDERLANDSCIIE

?9 GrA•VRNHACE,

Rappor nopens Infirucr tien vol denStat houder, Kapt. e jidmir. Gener,

legislative en executhe magt, daar de Wetgever at'

■ le zyne beveelen zelf niet kan uitvoeren, en dat de eerfte alleen berust by den Souverein, terwvl de Uitvoerende magt door den Souverein gefield word

t in banden van dienaars van Staat, welke geen ander gezag hebben, dan voor zo ver zy die vat} den Souverein ontfangen hebben, ^en nodig" is ter berei-

r king van deszelfs oogmerken.

En dewyl dan ook de Staten als Souverein dezer Provincie buiten dc mogelykheid zyn, zeiven haare

i beveelen uit te voeren, en dus de uitvoering daar van aan anderen moet gedemandeert worden, zo heeft men begrepen, dat de fidus publica vorderde dat die uitvoerende magt voorzien wierd van een Hoofd, gefchikt om de befluiten en ordres van den Souverein op eene geregelde vvvze, en ten meefte nutte van den Lande ter uitvoer te brengen,

• En dienvolgens hebben ook gemelde Staten na de afzwcering der Graven, en het overlyden van Willem den Eerften, wanneer dc Souvereiniteit peheel

■ en alleen in hunnen boezem , als reprefenteerendc de geheele Natie, was terug gekeert, zo om die reden, als om het al te groot gezag van i yiëiïa ten gefchenk van het EngelsenL Hof als Landvoogd ontfangen , ecnigermate te contrabalanceeren, befloten eenen Stadhouder of Gouverneur aan te Hellen, gelyk zy dan ook daar toe hebben aangefteld Maurm, die dus de eerfte geweest is, die "in die qualiteit door de Staten is aangefteld, en aan welken Hoogstdezelven Commisfie verleent en Inftructie gegeeven hebben ter uitvoering van dat ^een 't welk aan Hem gedemandcerd wierd, en tevens aan denzelven ter bclooning zyner dienftcn, behalven zyne Taarjykfcbe Inkomften , vergunt, zulke voorregten, als men overeenkomitig de belangens van dien tyd, ten beste van den Lande nuttig oordeelde, referveerende egter in alles hun Souverein Oppergezag.

'Ad, 2. Hier uit blykt nu aireede niet onduidelyk,

dM