is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, December, 1787. 6069

Konings uitgegeevcn , waarby Don Jan voor Vyand verklaard word, ten duidelykfte bevestigd word , daar by met zo veele woorden te kennen geevende: Dat zy , aangezien Don Jan 't allen tyde den Lande gezocht heeft te pellen in Oorlog £rc, niet konden gefcho'iwen nog wyken eenen zulken dringenden nood, ter: waare zy henzehen wilden fchuldig maaken aan eene valfèhtt Ferradery, en het Vaderland mt'ineedig wezen , nadien zy van God £n Mensch geroepen zyn om bejchermeis te wezen van de Privilegiën, Geregtigheden, ende Vryhedjn van den Gemeine Volke, by welken zy 't lighaam reprefenteeren, daar nevens venoonende, dat de Overheer zelf geen ander Prins Oorlog mag aandoen buiten kennis en bewilliging der Staaten, of dat zy ge*

■ noodzaakt en geregtigd zyn zig daar tegen te kanten, en een ander Gouverneur en Overheid te verkiezen, alles volgens de Privilegiën van den Lande, en dus zo veel te meer tegen eenen Stadhouder van den Over • heer, die Oorlog voer t, Steden inneemt, en zig niet alleen van zyn Eed zoekt vry te maaken , maar ook aUe de Privilegiën, Geregtigheden en Vry heden der Netlerlanders te onderdrukken en met voeten te treeden.

Dan een Stadhouderfchap , als onder de Graaven, kan, zoo als reeds is aangetoond, in dit Ons Vry Gemeenebest geen plaats hebben, veel min aan de BekLeeders daar van toegekend worden eene

■ dadelyke uitoeffening van het Graavelyk Gezag; doch gelleld , des neen, het wierd als eens dusda-

: nig toegekend , zou het evenwel noch aan de Staaten ftaan, om Dezelven, even als de oude Graa-

' ven, door kwaaden raad misleid , te brengen tot

: regt en reden, en hunne daaden terigtentengemeene welvaart van den Lande, zoo als zulks by de Staaten, ter gelegenheid van de nadere voorflag tot Vrede, door of van 's Koninas wegen in den Jare Ï57J gedaan , te recht is ftaande gehouden ; ftellen-

< de by \\ Art. van hunnen Eischs ,, Dat, aan-

Yyyyyyy yyyyyy 5 gaan*

's Graven hage.

Rapport nopens inflructten voor dei/Stadhouder , Kapt. en Admir. Gen er.