Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, December> 1787* 6137

ïerwyl men 'er voor het overige dit en dat heeft bygevoegd, het geen men meende uit den aart' en natuur der zake voomevloeijen of van eene < abfolute noodzaakelykheid te wezen.

En wat eindelyk de Inftructie voor de Admi- . taal Generaal der Unie aangaat, daaromtrent is; men op dezelfde wyze te werk gegaan. Men t heeft, zo uit de voorfz. Commisfien van de Ca-1 pkeinseh Admiraals-Generaal der Unie, als uit dei voorn. Inftructie voor de laatstgem. yan 27 Febr. i< 1672, mitsgaders uit die voor de Collegien ter t, Admiraliteitdezer Landen van 1597, op de zorg- * Vuldigfte wyzegecragt op te makën, de wettige J regten of werkzaamheden van den AdmiraalGeneraal i zonder hem daar van iets te onttrekken; en men heeft ook alle deze Artikelen met de voorfz. inftructien pas/lm bevestigd.

Gelukkig genoeg, zo men door het een en ander aan de intentie der Weerer Leden van het Befoigne zal hebben voldaan, en daardoor tot het helpen effectueren der Commisfie in dezen eenige aanleiding zal hebben mogen geven!

De Concept Inftrurftie zelve , voor den! Admiraal Generaal van Holland en West-Friesland , was aldus ontworpen.

Art. 1. rjc ftaat en waardigheid van Admiraal over feffi Holland en West-Friesland zal, volgens de Commisfie van de Heeren Staaten van detf voorfz. Lande, in dato 27 February 1766, bediend en bekleed worden door Zyne Doorlugtige Hoogheid , Willem F. s Prinfe van Oranje en Nas/au, Er£ ftadhouderenKapitein-Generaalvan dezelve Landen; mitsgaders, by opvolging,doorHoogftdészelfs wettige descendenten in de Mannelyke, en, gebrek daar van, in de Vrouwelyke Linie; ingevolge de Refolutie van Hboggemeldé Staaten, in dato 16 November 1747 in maniere als daar by breeder is geftatucerd.

Ddd ddd ddd ddd dd Arf.-

'sGra-

'ENH&g.

;e.

Ifemorii

'opens

Concept*

hftruc-

ie voor

'en Ad'

ur.Geit'

an

iollandi

Sluiten