Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C138 NIEUWE NEDERLANDSCHE

's Gra-

vf.NHA- i GE. ' , 1

Concept- i Inflruc- , tie voor , den Ad-( tniraal Gen. van Holland., i I

i

1

Art. 2, De Admiraal van Hollanden West-Fries» and zal dienvolger>de zyn aan het hoofd van de Zeemagt van deze Provincie, en over zulks praefideen in aüe Vergaderingen van Onze Raden ter Admiraliteit, gefield of nog te (lellen; daarinne nede opineren, de (temmen colligeeren , en met ie Meerderheid van dezelven in alle voorvallenIe zaken concluderen ; ten ware, dat 'er ten deinitiven pedeliberèprd zou worden, om te decideren eenige zaken van Buiten of pryzen, het zy loor 's Lands Schepen van Oorlog, of ter Vrybuit ikgevaren, ingébragt, waarin de Admiraal zyne 'eregtigheid van den tienden Penning of anders:ins zoude moeten hebben: in welk geval zoda* nge zaken Ivfloten en gedefinieerd zullen worden S'y die van de voorfz. Raden alleen, in abfentie van den Admiraal zelve.

Art x Hyzal, in de voorfchreve Vergaderinge ,f Collegien prefent zynde, of ten minflen zig. bevin^eiide ter plaatfe, alwaar dezelven zullen worden gehouden, alle daar uit profiueerende Ordress Reglementen, Actcms, Infirucbcn en alle verdere nukken, welken geparapheercl behooren te worden, parapheeren en zorg dra. gen dat de expeditie daar van altyd promptelyk en praBciefelyk gefchiede.

Art 4. Aan Hooggemelden Admiraal , mitsgaders aan de voorfz. Raden, nevens denzelven wezende, zal ftaan de directie en het beleid van

de

Art. 2. Dit Articul is conform het laatst gedeelte van het 2de Articul en van het 17 Art. van de Jnftruftie v»n de Staaten Generaal voor de Collegien ter Admiraliteit dezer Landen, van 1597.

Art. 3. Dit volg' uit het voorgaand Articul.

Art. &, Dit Aiticul komt vittualiter, en mutatis mutandis, overeen met het 23 en 26 Art. vao. de voorfz. Inftrmftie.

Sluiten