Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, December, 1787. «514*

en benevens de voorfz. Raden, getrouwlyk zorg dragen, dat alle Kusten, Stroomen , Rivieren en Havenen van deze Provincie met Scheepen of Vaartuigen van Oorloge zullen voorzien worden , en blyven, als tot volkomene verze-i kerdheid derzelver Provincie, Navigatie , Commercie en Traficque van dezelve zal noodig ■ zyn ; midsgaders dat op de voorfz. Kusten , ( Stroomen, Rivieren en Havenen niets onorden- ( telyks bedreven worde , ofte de navigerende Ingezetenen dezer Landen daarop eenig ongemak of verdrietlykheid werde aangedaan.

Art. 8. En om daar in te zekerder ten meeften dienfte van den Lande te handelen , zal Hooggem. Admiraal, zoo wel afzonderlyk, als te famen met de voorfz. Raden , altyd vaste correfpondentie houden met de Heeren Staaten van deze Provincie , en , in Hoogstderzelver abfentie, met Heeren Gecommitt. Raden; Hoogstdezelven refpecïivelyk , vooral in tyden van nood, informerende van de fchikkingen en maatregelen , welken tot de voorfz. zekerheid der Provincie zyn genomen, of zouden behooren genomen te worden ; daartoe aan Hooggem. Heeren Staaten in tyds voorflaan het benoodigd getal Schepen en Scheepsvolkeren aantenemen , gelyk ook om dezelven aftedanken naar omftandigheden van zaken , en zig voorts in het toerusten of afdanken en opleggen derzelve Schepen alleszins gedragen agtervolgends de Refolutie van Hoogstgem. Staaten j midsgaders zelfs in het verleg •

gen»

van de voorrz. Ioftr. en met het 5 Arr. van de Inftr. voor Mauritz van 1585. Groot Placaatb. 3 Deel, p. 106.

Art. 8. Komt virtualiter, en mutatis mutandis over een met Art. 26 van de voorfz. Inftr. van 1507. Dddddddddddddd 3

's Gra-

ITENHA3E.

Conceptrnftrucie voor kn Adniraal3ei?. va» Ho/land.

Sluiten