Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's GrA-

venhage.

Concept' InfirttC' tie voor den AdmiraalGen van Holland.

6142 NIEUWE NEDERLANDSCHE

gen, gebruiken of verdeden van dezelve Schepen , indien zulks door Hoogstdezelven anders zou woiden bevonden te behooren.

Art. 9. De Admiraal zal over alle de voorlz. 'sLands Schepen op alle tyden, plaacfen en gelegenheden voeren het opperst Militair bevel , zonder daar in eenigen tegenftand of beletzei te ontmoeten, direftelyk of mdirectelyk, van wien zulks ook zoude mogen wezen ; behoudelyK nogthans , dat dezelve Admiraal , zoo wanneer Hoagstgem. Heeren Staaten genoodzaakt zouden mogen worden of geraden vinden, eenige uavale armade in Zee te brengen , zig het daadlijk commandement over dezelve armade niet zal mogen onderwinden, zonder hunne nadere last en fpeciale authorifatie; gelyk dezelve Admiraal daar en tegen, wanneer zoude mogen worden gelast eenige navale armade van Staat in eigen Perfoon in Zee te brengen en te commanderen, zal gehouden zyn, naartekomen en te agtervolgen het geen by de Heeren, Hun Ed 'Gr. Mog. Gedeputeerden en Gevolmagtig* deu

Art 0. Men vindt, zoo veel men weet, nergens, 4*t aan Zyn Hoogheid, als Admiraal, een.g opper Militair bevel is opgedragen. Ia tegendeel komt de Ctwge van Admiraal, zo in de Commisfie van Holland, als in de Info. van 1597. ^ in die voor Mmritz, er voor. als eene polUicque quahteit. Doch het komt nogthans niet onnatuurlyk voor , dat de Adxniraal het generaal her opper Mditair bevel over de Scnepen en Vloten binnen 's Lands kan voeren.

Befwudelyk nogthans enz. Dit is conform aan de bepaling of het Formulier van Hun Hoog Mog. voor den Admiraal Gen. re vinden in het Groot Placaatb.

» Deel pag- *i5' co'-

GeM dezelve &c Conform het Formulier var» Info. voor den Admiraal Gener. in het Gr. Placaaio 3 Deel, pag> H5« Art. 4.

Sluiten