Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6%o NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venhace.

Ber. van den Bailluw Jr. v. d. Does van Noordwyk.

i

dat er zommige Lieden gevonden wierden, welke Horologie en Rottingbandjes, als mede koordjes orn den Hals van de Oranje couleur, draagen ook nog die een Kleed van voorn oemde Oranje couleur aan hadden, meende hy attent te moeten zyn op de obfervantie van bovengemelde U Ed. Groot Mog. Publicatie: dan daar hy aan den eenen kant by Ieclure van dezelve ontdekte, dat U Ed. Groot Mog daar by niet het draagen van de Oranje couleur en Oranje verderfden in het generaal, maar alleen voor zoo verre men die zoude willen doen dietien voor teekenen of leuzen van Partyfchap of Oproer, verbooden hadden, en mitsdien naar zyn inzien befluiten moest, dat hy, om deszelfs quaüteit als crimineele Officier te doen werken, behoorde te probeeren niet enkel, dat iemand eenig vercierfel van Oranje couleur, maar ook dat hy het zelve als een Leus of teken van flartyfchap gedraagcn had; en daar hy aan de andere zyde by de ondervinding zag, dat of fchoon ook aan andere Officieren en Collegien alhier in den Hage het maintien der bovengemelde Publicatie was gedemandeert,dezelve, uit eene gelyke fpeculatie (zoo als hy immers befluyten moest, daar zulks opentlyk gefchiedde,) over de applicabiliteitdaar van op dat eenvoudig dragen van Oranje Horologiebandjes &c. fcheenen te dubiteeren; zoo heeft de Onlergeteekendezig te dien opzigte voorgefteld deze Cynofure; namentlyk dat, voor zoo verre die Oranje vercierzelen niet waren van dien aart dat zy zig zeiven qualificeerden, als daar zyn Oranje Cocardes, Strikken &c. hy als dan zyn quaüteit ils Officier moest doen gelden, zo ras men flechts iet minfte bewys konde erlangen van het ongeptrmiteerde oogmerk, waar meede het gedraagen wierd , cn dat hy voor het overige, daar het bevys van deze intentie in die vercierzelen, welke zig als boven van zelfs niet qualificeerden, heel moeijelyk was, en daar niet te min het draagen van de Oranje couleur hand over hand toenam, door de

Pa-

Sluiten