is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Een en twintigste deel. MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN» July, 1786. 705

als waar door wel de verwarring en confufie ten hooeftentop gevoerd, en deze Provincie onher itelbaar bedorven , maar nimmer de noodige redresfen van ingeflopen abuizen , zo min als het herftel van Vryheid en Voorrecbcen, ter weder verkryging van rust, eendracht en onderling vertrouwen, geëffectueerd zal kunnen worden.

Beklagende de Heeren Edelen intusfchen de ongelukkige Inwoonders te Wycfc, en dep fchuldeloozen Pander 's Hoofds van Utrecht aldaar gedetineerd, doch anderzints van oordeel zynde, dat dezelve Stad geen minder belang heeft by deszelfs hereeniging met de andere Leden van Staat, dan die Leden by dezelve Stad geintresfeerd zyn, zullen de Heeren Edelen, na van Hun zyde ten besten van die Stad en van deszelfs Inwoonders, gedaan te hebben, al wat in hun vermogen was, ten einde dezelve van alle wederregtelyke bedelingen gedehorteerd, en, de fcheunng, die zy zelve gemaakt had, weder geheek mogt worden; als nu dezelve Stad, aan haar eige noodlot moeten abandonneeren , en de uitkomst van zaaken gerustelyk afwagten, wel verzekerd zynde, 'dat onrecht en geweld, en opfland tegen de Hooge Overigheid niet altyd firafeloos gepleegd zal worden. „ ,

En zal Extract dezer, enz..

Den 5 July de Staten vergaderd zynde, is eene brief van den Prinfe Stadhouder ingekomen, gedagtekend uit Middelburg den 3 July 1786, en aldus luidende:

EDELE MOGENDE HEEREN, BYZONDERE GOüDE VRIENDENI

De Misfive van de Heeren, UEd. Mog. Gedeputeerden, van den 23 Mei laastl., waar by Zf 5 w?

U-

r r e ch r

Be(l. de: Ridd.nof>ens Regiem, ets btzwar.