is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Een en twintigste deel. MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

's Gra- '

VENHA" 1 GE. ]

Brief der Vroed' fch. van Utr. aan de Staten van Ho//.

:

o36 NIEUWE NEDERLANDSCHE

/an Militair geweld tegens de goede, en ha* •e rechten en Privilegiën reclameerende Burgeryen, e gebruiken, maar boven dien volgens derzelver v'aderlyke zorge met geen onveifchillig oog zoulen kunnen aanzien, dac zommige Hollanderen sig voor onze Burgeren inde Breslezoude ftellen, naar het gevaar waar aan die braave en welmeeaende Vaderlanders met ons zouden worden bloot *efteldzo veel mooglyk prevenieeren ; alwaaromme de Vroedfchap de vryheid neemt, op Ü Ed. Sroot Mog. als hunnen welmeenenften Bondgenoot volkomen vertrouwende, voor te draagen, of iet U Ed. Groot Mog. in de tegenwoordige omHandigheden, ter voorkoming, dat het Toneel i?an een Burger Oorlog alhier niet geopend worde, liet zouden kunnen befluiten, met dien fpoed, iie de nood vordert, een behoorlyk aantal Troupes jp U Ed. Groot Mog. Provintie gerepartieerd, in alleryl te doen marcheeren, en dezelve provisioneel te plaatzen op deconfinien dezer Provintie, met last aan de refpecfive Commandanten, om op den eerften wenk van den tegenwoordigen Raad der Stad Utrecht, tot dekking en beveiliging van deze Onze Stad, aan te rukken, zonder nadere orders van U Ed. Groot Mog. daar omtrent te moeten afwagten; als befchouwende de Vroedfchap , hoe zeer niet twyffelende aan de Vaderlandliefde van U Ed. Groot Mog. , en van derzelver gezindheid, om het plengen van Burgerbloed, zelfs met de daad, te keer te gaan, volkomen overtuigd zyude, zodanige last in de pretenfe omftandigheden van zaaken , daar het gevaar mooglyk zeer naby is, hoogst nodig.

Wy beveelen ons en de goede Burgery dezer Stad in de byzondere protectie van U Ed. Groot Mog., naast den God der Vryheid, op U Edele Groot Mog. ons verlaatende, en onze verplichting betuigende voor de zo heilzaame Refolutien» door ü Ed. Groot Mog. ter voorkoming van een allerverderfelykften Burger Oorlog genomen,