Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii»4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Hgüs-

ben»

Heusden.

Den 9 dezer maand trok hier in bezetting het Corps van den Rhyngrave van Salm, ruim io®o man en 450 paarden fterk. De Generaal van der Dus/en, Gouverneur van 'sHertogenbosch,, kwam ook hier, door H. Hoog Mog. gelast om gem. Corps uit den eed van de Generaliteit te ontflaan. Dog daar dit Corps eerst den 11 door eene Commisfie zoude in den eed genomen worden, en dus inmiddels buiten eed zyn; vroeg, zo als het zelve was ingetrokken, en in rangen ftondt, de Rhyngraaf aan het zelve, of bereid waren in den byzonderen dienst en eed der Provincie van Holland over te gaan : het welk met een algemeen ja en hoezee beantwoord wierdt. Verders is eene Commisfie van de Staten van Holland, bekleed door de Heeren de Roo van Westmaas en Graswinkel, benevens den Heer van Buuren als Secretaris, den 11 September alhier aangekomen.

Deze Heeren alhier met het Jagt inkomende , wierden van de Stads Wallen met z\ kanonfchoten, door etlyke vrywillige Burgers, (vermits de Artillery, die hier hadt bezetting gehouden, reeds den 8 op bevel van Hun Ed. Groot Mog. naar Woerden getrokken was;) begroet; zynde hier toe het benoodigde kruit uit 's Lands Magazynen geleverd.

De Heeren dezer Commisfie op het Burgtplein, alwaar het Corps in de wapenen r ftondt,

Sluiten