Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jMËBOÉKËN, January.i.üj. 23

Raadhuis bewaard worden, ten eenemaal vervallen en vernietigd zyn, en dac zelfs het Mem neele Reglement 'op de Burger-Wachten van den Jaare 1704, waar by de Maaandelyke en Jaar iykfche Exercitiën zyn vastgetteld * zedert ty den, niet meer is nageleefd geworden.

En waar aan zy vermeenen, dat de oorzaak der afkeerigheid, welken by vcelen tegen de Wapening heerscht, moet worden toegefchree ven.

Hoe wel niemant, die een gevoel van waare Vaderlandsliefde koestert , zal knn.Den tegen fpreeken.

Dat eene gewapende Burgerye, als het nood zaakelyk requifiet in eene vrye Republik, e? het zekerfte bolwerk ter weering van bi nen ti buiten Lands geweld en befcherming vanOverhe den en Rechten, moet aangemerkt en geagt wor den.

Zo begrypen zy ook ligtlyk, dat het aan de an dere zyde ^een geringe moeice zoude kunnen i zig hebben de Exercitiën onder de durgerye, ei wel onder de refpeclive riopmanichapp.'n, gely voormaals, in trein te brengen, geconfidereer het zeer veele , zo wel uit oorzaak van hu beroep als andere omltandigheden , niet z; convenieeren den Wapenhandel te amplecteerer

Doch vermeenen aan den anderenkant dac zuil tot geen beletzei diend te verftrekken, dar hi goede werk daar door zoude vertraagt of agter g< houden worden, veel minder dat zulks hinderlv zoude dienen te zyn voor die geeuen , welke ( beste poogingen voor het waare belang der Sta en Mede-Burgerye zoeken aan te wenden. .

Maar dat die middelen dienen te worden gi amplecfteerd, welke in andere Steden met zc veel fucces zyn geëntameerd, en waar door < lust tot den Wapenhandel ontvonkt en alle ve keerde denkbeelden, welke tot oneer van de Bu gerye ftrekken3 weggenomen worden.

NïMËGEN.

Req. tot oefe-i in den Wapenhand,

I

l 1 c i n

a

k

d

10 le rr«

n;

Sluiten