is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ssGrA'

VEiN HAGE.

Opening van Zyne Hoogh van zyn gedrag.

I

(

I

i

V

t

V

D |

ri h a d g

k

h

h

h

Ót

k\ v< di oc

84 NIEUWE NEDERLANDSCHE

zy, om ten minften eenen eerflen aanval tekort nen wederftaan hebben Wy het van Onzen in! dispenfabelen phgt geoordeeld, om zonder uitftel bedscht te zyn op de middelen, om van nu af aan, hangende de deliberatien \an de hooge Bondgenooten over de aangeboodene Corps Ifete Troupen, en terwyl men bezig is met het eïecuteeren van die Plans tot oprigting van zoodaan.ge Corps, die door hoogstdezelven reedsïcarrefteerd zyn, maar met de executie van web <en nog eemge maanden zullen moeten verloo. >en, eenige Troupes by een te brengen, wel-

ïe'n £D„ndPnnSt ? ligte TrouPcs eenigzins zou. len konnen prafteeren, en 's Lands Wezete ien, zoo veel mogeiyk, tegen ftrooperyen be eihgenj gelyk meede op de middelen, om, hoe ering ook bet aantal zy van de Troupes? welen de Republiek op de been heeft, in vergeli mg van het geene 'er tot dekking dér meest eéxpoueerde Vestingen en Frontkrtn verSt wd, als welken van nu af aan van het daar>e noodige, op verre na, niet konnen worden oorzien, evenwel een Corps d'Armee te kon-

1myJ. CD 1D ihCt VeJd bren«en' om> naarmaavan de voorkomende omftandigheden, te konen worden geémploieerd, ter plaatfedaarzy van et meeste nut zullen bevonden worden, om le de Ingezetenen, Steden en Provintien van ï Republiek, zoo veel met den tegenwoordi-n haat der zaaken eenigzins overeengebraet •n worden, te doen deelen in het genotvan die fcreTtefft °P ydCr huDner eeoevengeEn het is aan Onze bedenkingen op twee zul: importante objecten, en aan Onzewelnieenen1 intentie, om Ons met allen yver en ernst te TkV^ 3 le df P'^fen, die Ons, in Onze rfchillende betrekkingen tegen over dit Ons ? baar Vaderland incumbeeren, dat hunnen rfprong verfchuldigd zyn de beide voorftelierj,

Wel-